Аналитическая часть

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

     

Статутний капітал

300

7068

7068

Пайовий капітал

310

   

Додатковий вкладений капітал

320

11250

11250

Інший додатковий капітал

330

80

80

Резервний капітал

340

80

80

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

10122

105046

Неоплачений капітал

360

   

Вилучений капітал

370

   

Усього за розділом I

380

119520

123444

II. Забезпечення таких витрат і платежів

     

Забезпечення виплат персоналу

400

   

Інші забезпечення

410

   

Цільове фінансування

420

   

Усього за розділом II

430

   

III. Довгострокові зобов'язання

     

Довгострокові кредити банків

440

   

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

75933

103581

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

12469

Інші довгострокові зобов'язання

470

   

Усього за розділом III

480

75933

116050

IV. Поточні зобов'язання

     

Короткострокові кредити банків

500

36821

151490

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

   

Векселі видані

520

   

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

81877

136172

Поточні зобов'язання за розрахунками:

     

з одержаних авансів

540

   

з бюджетом

550

   

з позабюджетних платежів

560

   

зі страхування

570

   

з оплати праці

580

2128

4689

з учасниками

590

   

із внутрішніх розрахунків

600

1225

1817

Інші поточні зобов'язання

610

25273

128114

Усього за розділом IV

620

93257

236886

V. Доходи майбутніх періодів

630

   

Баланс

640

288710

476380

Перейти на страницу:
1 2 3 4 5 6 7