Поняття методики податкового контролю

Таблиця 1

Підходи до визначення поняття «податковий контроль » різними авторами

 

Автори

Визначення

Ключові ознаки

 

Завгородний В.П. Ісаншина Г.Ю. Пансков В.Г. Тимченко О.М.

Проведення заходів щодо реєстрації, обліку платників податків і контролю за їх діями стосовно питань додержання податкового.

Заходи по реєстрації, обліку і контролю

 

Вінницький Д.В.

Проведення податкових перевірок чи контрольних дій без включення в них заходів по обліку платників податків

Податкові перевірки, проведення контрольних дій

 

Романовский Н.В. Врублевская О.

Проведення спостереження, моніторингу, одержання і обробка інформації про відхилення в податкових надходженнях від заданих параметрів, аналіз і оцінка прийнятих рішень в галузі оподаткування, в тому числі нормативних актів

Спостереження, моніторинг, одержання і обробка, аналіз

 

Іванов Ю.Б. Карпова В.В. Карпов Л.М.

Встановлений законодавством процесуальний порядок здійснення заходів по контролю за діями платників податків пов’язаних з веденням податкового обліку і сплатою податків і зборів в бюджет і до державних цільових фондів

Ведення податкового обліку, заходи контролю

 

Ногина О.А. (Російська Федерація)

«Складова організаційно-правового механізму управління, що формується державою, являє собою особливий вид діяльності спеціально уповноважених державних органів, у результаті якої забезпечується встановлені нормами податкового права виконання зобов’язань у сфері оподаткування, дослідження і виявлення підстав для здійснення примусових податкових вилучень у бюджетну систему, а також установлення підстав для застосування мір відповідальності за скоєння податкових правопорушень»

Застосування мір відповідальності, здійснення примусових податкових вилучень

 
 

Толкушкин А.В. (Російска Федерація)

Система обов’язкових процедур, регламентованих Податковим кодексом чи іншими законами, які проводяться посадовими особами в рамках своєї компетенції за рахунок проведення податкових перевірок, одержання пояснень від платників податків і податкових агентів, проведення перевірки даних обліку і звітності, огляд приміщення, а також за рахунок інших форм передбачених Податковим кодексом

Обов’язкова процедура, податкова перевірка, збір і перевірка даних обліку і звітності, огляд

 
 

Воїнова Т.С.

Це послідовна сукупність дій та операцій щодо перевірки фінансових, податкових і пов’язаних з ними питань діяльності суб’єктів господарювання із застосуванням специфічних форм, методів, обумовлених мобілізацією податків до бюджету

Послідовна сукупність дій і операцій пов’язаних з перевіркою із застосуванням форм і методів податкового контролю

 
 

Кодекс Республіки Білорусь

Система заходів по контролю за виконанням податкового законодавства, яка виконується посадовими особами податкових органів в межах їх повноважень за рахунок ведення обліку платників податків, проведення податкових перевірок, опиту платників та інших осіб, перевірки даних обліку та звітності, огляд рухомого і нерухомого майна, приміщень та територій, де можуть знаходитися об’єкти, які підлягають оподаткуванню чи використовуються для одержання доходу

Система заходів, облік платників, проведення податкових перевірок, опитування, перевірка даних обліку і звітності, огляд

 
 

Кодекс Республіки Азербайджан

Єдина система контроля за обліком платників податків і об’єктів оподаткування, а також за додержанням податкового законодавства

Єдина система контролю за обліком, додержання податкового законодавства

 
 

Проект налогового кодекса в Украине

Система заходів, яка проводиться контролюючими органами з метою перевірки правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків та зборів, а також виконання законодавства стосовно питань проведення розрахунків і касових операцій, патентування, ліцензування і іншого законодавства

Система заходів, податкові перевірки, додержання податкового законодавства,

 
 

Проект Закону України «Про податковий контроль»

Єдина система обліку платників податків, а також контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податків, нарахування фінансових санкцій, порядок проведення розрахунків, обліку товарів і засобів

Єдина система обліку, контролю, нарахування фінансових санкцій

 
 

Хмільовская К.В. Крисоватий А.І. Кизима А.Я.

Діяльність посадових осіб податкової служби шляхом проведення нагляду за відповідністю процесу організації платника податків обліку об’єктів оподаткування, методики розрахунку і сплати податків і податкових платежів згідно з діючими законодавчими актами, виявлення відхилень, одержаних в процесі виконання норм податкового законодавства і визначення впливу наслідків порушень на податкові зобов’язання

Нагляд за організацією обліку, методикою розрахунку і сплати податків, виявлення відхилень, визначення впливу наслідків порушення на податкові зобов’язання

 
 

Хомутено В.П.

Єдина система обліку платників податків, а також контролю за правильністю нарахування, повнотою своєчасністю сплати податків, нарахування фінансових санкцій, порядком проведення розрахунків облік товарів і засобів.

Єдина система обліку, контроль, нарахування фінансових санкцій

 
 

Макарова О.А. (Российская Федерация)

Діяльність посадових осіб податкової служби в формах передбачених податковим кодексом, з метою перевірки правильності розрахунку і сплати податків і зборів, а також виявлення і усунення податкових правопорушень і причин, які їх спричинили, додержання податкового законодавства.

Перевірка, виявлення і усунення податкових правопорушень

 
 

Кваша Ю.Ф. Зрелов А.П., Харламов М.Ф

Особливий різновид контролю, який реалізується в податковій сфері, цілі і основні задачі якого мають чітко виражений податковий характер, а їх досягнення проводиться за рахунок функціонування особливої системи в специфічному правовому полі відносно обмеженого контингенту контролюючих осіб і об’єктів контролю при додержанні встановлених умов для виконання контрольних процедур.

контроль, цілі і основні задачі, якого мають чітко виражений характер, обмежений контингент контролюючих осіб і об’єктів, додержання встановлених умов

 
 

Чернявський О.П.

Це окрема складова системи управління податкової системи, що забезпечує додержання чинного податкового законодавства з метою забезпечення грошовими ресурсами бюджету і державних цільових фондів.

Забезпечення додержання чинного податкового законодавства

 
 

Онищенко В.А.

Багато аспектна міжгалузева система спостереження державних контролюючих органів за фінансово-господарською діяльністю платників податків з метою об’єктивного забезпечення заданого рівня формування бюджету й установлення її відповідно до вимог чинного законодавства

спостереження з метою об’єктивного забезпечення заданого рівня формування бюджету

 

Заяц Н.Є

Сукупність контролюючих дій, які здійснюють податкові органи у відповідності з діючим законодавством, шляхом проведення перевірки за дотриманням податкового законодавства, правильністю нарахування податків та інших обов’язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів

сукупність контролюючих дій, проведення перевірки,

 

Кучерявенко Н.П.

Є особливим видом державного фінансового контролю, який являє собою діяльність податкових органів та їх посадових осіб щодо перевірки виконання вимог податкового зобов’язання або забезпечують їх виконання

діяльність податкового органу, перевірка

 
Перейти на страницу:
1 2 3 4 5 6