Поняття методики податкового контролю

поняття методики податкового контролю

Податковий контроль властивий будь-якій державі. Саме він створює умови для виконання податками повною мірою своїх функцій, а насамперед формування грошових ресурсів держави. Податковий контроль, як один із елементів державного регулювання, особливо в умовах нестабільної економічної ситуації має стати об’єктивною передумовою подальшого розвитку підприємств, сприяти удосконаленню податкового механізму через вияв економіко - організаційного механізму оподаткування. Разом з тим не можна розглядати податковий контроль тільки, як завершений стан управлінської діяльності у сфері оподаткування. В теорії і на практиці оподаткування доведено, що розроблення податкової політики і виконання повною мірою своїх головних функцій, буде не можливо в разі, обмеження контролю лише проведенням перевірок платників податків і застосуванням санкцій до порушників. Без масової роз’яснювальної роботи, проведення профілактичних заходів, глибокого аналізу економічної ситуації та оперативного упровадження необхідних запобіжних заходів неможливо реалізувати значний регулюючий, стимулюючий і перерозподільний потенціал оподаткування.

У здійсненні податкового процесу чільне місце посідає саме контроль за формуванням і практичною реалізацією системи оподаткування в державі. За своєю економічною суттю це одна із функцій держави в управлінні економікою, а в ширшому плані - це контроль за розподілом і перерозподілом валового внутрішнього продукту для досягнення економічного зростання й соціальної справедливості в суспільстві. Податковий контроль у податковому процесі є необхідним на всіх стадіях від обґрунтування системи оподаткування, до правильного обчислення і своєчасної оплати податків.

Здійснення контролю розпочинається з прийняття законів пов’язаних з оподаткуванням, відповідно яким проводиться контроль, за правильністю ведення податкового обліку, повнотою і своєчасністю сплати податків платниками. Податковий контроль входить в систему державного фінансового контролю, який в свою чергу є функцією державної системи управління. Поняття державного фінансованого контролю було досліджено в марксистко - ленінській теорії, в якій контроль розглядається, як контроль притаманний любому суспільно - політичному строю. В загальному розумінні, радянські економісти визначали контроль, як засіб одержання інформації про виникнувші в суспільстві процеси, відповідність суспільної діяльності наміченим цілям, виявлення причин відхилення від норм, розробка заходів, які б протидіяли виявлених відхиленням. Визначення найбільш ефективної методики проведення податкового контролю на різних системах потребує насамперед розкриття сутності цього поняття.

Для дослідження поняття «методика податкового контролю» потрібно звернутися до характеристики двох його основних складових, а саме поняття «методики» і поняття «податковий контроль». Слід відмітити, що під поняттям «контролю» в великому тлумачному словникові української мови В.Т. Бусела розуміється перевірка, облік діяльності кого-небудь, нагляд за кимось. В даному випадку значення слова «контроль», крім перевірки чи обліку, означає і проведення відповідних дій направлених на протидію небажаному ефекту.

Податковий контроль - поняття системне, яке має охоплювати всі грані податкової політики держави. На сьогодні законодавчо встановленого визначення терміну «податкового контролю» у діючому законодавстві України не існує, як і не існує спеціального закону, яким би регулювався податковий контроль в Україні. Слід відмітити, що сутність контролю також відображена в ст. 1 Лімської декларації керівних принципів контролю де, контроль - це не самоціль, а невід’ємна частина системи регулювання, цілю якої є виявлення відхилень від прийнятих стандартів і порушення принципів законності, ефективності і збереження витрат матеріальних ресурсів на більш ранній стадії, з тим щоб мати можливість прийняти заходи направлені на виправлення відхилень, а в окремих випадках притягнути винних до відповідальності, одержати компенсацію за отриманий збиток і здійснити заходи по запобіганню чи скороченню таких порушень в майбутньому. Тобто контроль, дозволяє не лише запобігати виникненню недоліків в функціонуванні об’єктів управління, оцінювати правомірність використання законодавчих актів, але й судити про те на скільки ефективне саме правове регулювання в тій чи іншій сфері управління. У літературі існують різноманітні визначення податкового контролю, перелік визначень наведений в табл. 1.

Перейти на страницу:
1 2 3 4 5 6